Privacybeleid

Privacy Statement

Gluren bij de Buren is een festival van Stichting Aan de Slinger. Stichting Aan de Slinger, gehuisvest aan De Slinger 40, 3995 DE Houten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Aan de Slinger gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. Tevens neemt stichting Aan de Slinger passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens.

Contactgegevens:
www.aandeslinger.nl
info@aandeslinger.nl
De Slinger 40
3995 DE Houten
+31 30 635 10 24

Het aanspreekpunt m.b.t. dit privacy statement is Arjen Berendse, directeur/bestuurder van stichting Aan de Slinger.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor het festival Gluren bij de Buren verwerkt stichting Aan de Slinger uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u ons via de aanmeldformulieren deze gegevens toestuurt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, ook bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Geen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Aan de Slinger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U als deelnemer te registreren van het festival Gluren bij de Buren en de benodigde gegevens kenbaar te maken aan de bezoekers
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ter verbetering van onze dienstverlening
 • Ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website,
 • Ter uitvoering van onderzoek en data-analyse
 • Ter verbetering en beveiliging van de website
 • Stichting Aan de Slinger verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Indien u stichting Aan de Slinger ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij u erop dat u (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik van die gegevens door stichting Aan de Slinger. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die stichting Aan de Slinger over u verzamelt via de website glurenbijdeburenhouten.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Aan de Slinger neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting Aan de Slinger) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Aan de Slinger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert bewaartermijnen conform vastgesteld in haar verwerkingsregister, deze liggen in lijn met de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Aan de Slinger deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Aan de Slinger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt stichting Aan de Slinger uw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Aan de Slinger gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies uitzetten
Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser of via onderstaande links:
Safari
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Opera

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Aan de Slinger en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming, of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar events@aandeslinger.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Aan de Slinger wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Aan de Slinger doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De persoonsgegevens die u ons verstrekt bewaren wij zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per doel waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan glurenbijdeburenhouten.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Stichting Aan de Slinger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met directie@aandeslinger.nl.

Dit privacy statement is laatst gewijzigd op 1 mei 2019